Campbell River Shito-Ryu

Sato kai Karate Club

Results from competitions

Results from competitions

 

 

 

Trevor Potoreiko - Bronze - Boys Kata - 12 & 13 Advanced/Black
Alexi Abele - Silver - Boys Kata - 14 & 15 Advanced
Trevor Potireiko - Silter - Boys Kumite - 12 & 13 Advanced/Black
Christina Tymchyshun - Gold - Girls Kata - 12 & 13 Advanced/Black
Zazi Tymchyshyn - Silver - Girls Kata - 12 & 13 Advanced/Black
Sienne Stephens - Bronze - Girls Kata - 12 & 13 Advanced/Black
Christina Tymchyshun - Gold - Girls Kumite - 12 & 13 Advanced/Black
Zazi Tymchyshyn - Bronze - Girls Kumite - 12 & 13 Advanced/Black
Cody Chamberlin - Silver - Boys Kumite - 14 & 15 Advanced/Black Team -70kg
Casey Brake - Gold - Girls Kumite - 16 & 17 Advanced/Black Team +59kg